Terms of service

คำจำกัดสิทธ์ความรับผิดชอบและเงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซต์นี้ กระทำขึ้นเพื่อเป็นข้อตกลงระหว่างผู้จัดทำเว็บไซต์ www.wheelgoround.in.th (ต่อไปนี้อาจเรียกว่า “เว็บไซต์”) และ ท่านผู้ใช้งานเว็บไซต์ (ต่อไปนี้อาจเรียกว่า “ผู้ใช้”) การใช้เว็บไซต์นี้หรือเข้าสู่ข้อมูลในหน้าใด ๆ ของเว็บไซต์นี้ ถือว่าผู้ใช้ยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยตัวเอง และยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ โปรดหยุดการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ทันที หากท่านไม่สามารถยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุในที่นี่

บททั่วไป

เว็บไซต์นี้ จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข่าวสาร ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ และ/หรืออื่น ๆ เพื่อการอธิบาย เพื่อการยกตัวอย่างด้วยความสุจริตและมุ่งเน้นการนำเสนอข้อมูลโดยทั่วไปที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์ เพื่อความรวดเร็วในการนำเสนอเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบางส่วนหรือทั้งหมดในเว็บไซต์ รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ท่านทราบ

การไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย

เว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าในทางกฎหมายหรือการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดกับผู้ใช้หรือบุคคลที่สาม ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญ ความเสียหายจากการสูญหายของข้อมูล ความเสียหายจากความไม่ถูกต้องหรือไม่ทันสมัยของข้อมูล ความเสียหายจากไวรัสคอมพิวเตอร์ ความเสียหายจากการโจรกรรมข้อมูล ความเสียหายจากความบกพร่อง ล่าช้าหรือการไม่ทำงานของระบบเครือข่าย และ/หรือความเสียหายเกี่ยวเนื่องใด ๆ ซึ่งเกิดจากการที่ท่านเข้าใช้ หรือเข้าถึงข้อมูลหรือการนำข้อมูลในเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ไปใช้

เนื้อหาในเว็บไซต์

เนื้อหาหรือข้อมูลในเว็บไซต์นี้ใช้สำหรับเป็นข้อมูลนำเสนอทั่วไปเท่านั้น มิได้มีเพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งโดยเฉพาะ และไม่มีการประกันความ เที่ยงตรง ความสมบูรณ์และความทันสมัยของข้อมูล

รูปภาพ ข้อความ เสียง ชื่อทางการค้า เครื่องหมายทางการค้า เครื่องหมายบริการและเนื้อหาบางส่วน (ต่อไปนี้อาจเรียกว่า "ข้อมูล") ที่ปรากฎอยู่ภายในเว็บไซต์นี้ ถูกนำมาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่อนุญาตให้ใช้ได้อย่างเปิดเผยภายใต้เงื่อนไขแบบ Creative Commons และจากแหล่งข้อมูลที่เรา “เชื่อว่า”เป็น โดเมนสาธารณะ (Public Domain)

ข้อมูลดังกล่าวถูกนำมาใช้เพียงเพื่อประกอบคำอธิบาย เติมเต็มหรือเพื่อยกเป็นตัวอย่างในเนื้อหาอื่น ๆ ให้สมบูรณ์ ซึ่งเป็นการใช้ด้วยความสุจริตและบริสุทธ์ใจเท่านั้น ทางเว็บไซต์ไม่มีเจตนาจะนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในทางการค้าใด ๆ ทั้งสิ้น

การไม่ระบุความเป็นเจ้าของในเนื้อหา

เพื่อความกระชับในการนำเสนอเนื้อหา ผู้จัดทำเว็บไซต์ ขอสงวนสิทธิ์ในการระบุถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ในข้อมูล รูปภาพ ข้อความ เสียง ชื่อทางการค้า เครื่องหมายทางการค้า เครื่องหมายบริการและส่วนประกอบใด ๆ ของเจ้าของลิขสิทธ์ที่รับทราบและเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป

เว็บไซต์ที่มีการเชื่อมต่อกัน

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมข้อมูลหรือแนะนำลิงก์ภายนอกที่นำผู้ใช้ไปสู่เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะมีความเกี่ยวข้องหรือสามารถรับรองความถูกต้อง ความทันสมัยของข้อมูล ความปลอดภัยหรือสามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากเนื้อหาต่าง ๆ ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สามต่าง ๆ เหล่านั้นได้ การเข้าสู่เว็บไซต์ของบุคคลที่สามดังกล่าวถือว่าผู้ใช้ยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเองทั้งหมดแล้ว

Copyright ©2019 wheel-go-round Ordinary Partnership. All Rights Reserved.